Aktuálne

Logo Centra celoživotného vzdelávania PF UPJŠ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Šrobárova 2, 041 54 Košice


Centrum celoživotného vzdelávania (UPJŠ) je zakladajúcim členom
Slovenskej akademickej asociácie pre celoživotné vzdelávanie
Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzdelávanie